Združenie bežcov Košice

Stanovy združenia

Stanovy občianskeho združenia Združenie bežcov Košice

 Čl.I.
Základné ustanovenia

Združenie bežcov Košice  je občianske, záujmové, nezávislé, dobrovoľné združenie – právny subjekt ustanovený v zmysle Zákona č.83/1990 Zb.

1/ Názov: Združenie bežcov Košice, v skratke ZBKE

2/ Sídlo: Sokolovská 7, 040 11 Košice, Západ

3/ ZBKE má právnu subjektivitu, môže vstupovať a vystupovať do vyšších alebo podobných združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb

Čl.II. 

Ciele ZBKE

– Zastupovať záujmy členov

– Združovať všetkých občanov SR, ktorí sa venujú behu ako jednej z foriem pohybovo-rekreačnej aktivity prispievajúcej k zdravému životu.

– Organizovať bežecké podujatia.

– Koordinovať rôzne bežecké aktivity na území SR.

– Metodickou, poradenskou, publikačnou a propagačnou činnosťou pomáhať skvalitňovať a zvyšovať príťažlivosť bežeckých podujatí.

– Dať príležitosť kvalitným  jednotlivcom prezentovať sa v zahraničí a podporiť tak pozitívny obraz o našej krajine za hranicami SR.

– Vykonávať činnosti prispievajúce k ochrane životného prostredia.

– Na podporu svojej činnosti môže ZBKE vykonávať obchodnú a agentúrnu činnosť.

Čl.III. 

Členstvo

Členom  ZBKE môžu byť osoby staršie ako 18 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami a cieľom ZBKE.

 1. Členstvo môže byť individuálne a kolektívne .
 2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky Predsedníctvo ZBKE.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena ZBKE.

Členstvo zaniká :

  1. písomným oznámením člena o vystúpení zo ZBKE
  2. vylúčením – pre hrubé porušenie Stanov a cieľov ZBKE
  3. úmrtím člena
  4. zánikom ZBKE

Čl.IV.
Práva a povinnosti členov

Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia.

Členovia majú právo voliť do orgánov združenia, podieľať sa na jeho činnosti a využívať majetok združenia v súlade s jeho stanovami.

Čl. V. 

Orgány ZBKE

Orgánmi ZBK sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo ZBKE
 3. Štatutárny orgán / predseda ZBKE /
 4. Dozorná rada ZBKE
 1. Valné zhromaždenie

  – je najvyšší orgán ZBKE a tvoria ho všetci riadni členovia.

 1. schvaľuje Plán hlavných úloh na nasledujúce obdobie a vyhodnocuje predošlé obdobie
 2. volí a odvoláva členov Predsedníctva, Dozornú radu, kontroluje a vyhodnocuje ich činnosť
 3. schvaľuje rozpočet ZBKE, na návrh Predsedníctva rozhoduje o vzniku alebo zániku členstva
 4. rozhoduje o zrušení, resp. zániku ZBKE
 5. rozhoduje o zmene stanov ZBKE.

Valné zhromaždenie zasadá najmenej raz ročne na základe rozhodnutia Predsedníctva. VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho riadnych členov. Ak po začiatku VZ do 1 hodiny nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, aj v takomto prípade je VZ uznášaniaschopné, akoby boli prítomní všetci členovia. Uznesenia sú záväzné pre všetkých členov, ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.

2. Predsedníctvo ZBKE

Je výkonný, operatívny orgán ktorý volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Mandát členov predsedníctva je na dva roky, po zvolení si sami zvolia predsedu. V závažnom prípade skončenia mandátu 1, maximálne dvoch členov Predsedníctva si toto môže kooptovať ďalších členov predsedníctva do najbližšieho VZ, ktoré kooptáciu potvrdí, alebo zvolí nových členov predsedníctva.

V prípade abdikácie celého Predsedníctva preberá kompetencie predseda, ktorý zvolá mimoriadne VZ, aby riešilo vzniknutú situáciu.

Predsedníctvo  ZBKE:

 • zabezpečuje realizáciu cieľov ZBKE a plnenie uznesení VZ
 • hospodári s majetkom ZBKE
 • schvaľuje ročný plán práce Predsedníctva a zabezpečuje jeho plnenie
 • volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a tajomníka predsedníctva
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho člena
 • organizačne pripravuje ZBKE
 • na základe rozhodnutia VZ v prípade zániku ZBKE menuje likvidátora
 1. Predseda ZBKE
  – zvoláva a riadi zasadnutia Predsedníctva. Predseda ZBKE vystupuje navonok ako štatutárny zástupca ZBKE s kompetenciami podpisovať a rozhodovať vo veciach, ktoré vyplývajú z poslania a plánu činnosti ZBKE. V jeho neprítomnosti ho oficiálne zastupuje ním poverený člen predsedníctva.

  4. Dozorná rada ZBKE

– je kontrolným orgánom ZBKE, volí a odvoláva ju VZ. Dozorná rada kontroluje dodržiavanie stanov jej orgánmi, hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom ZBKE. O výsledkoch vykonaných kontrol a o svojej činnosti podáva správu Valnému zhromaždeniu a Predsedníctvu ZBKE.

Čl. VI.
Majetok a hospodárenie

Hospodárenie ZBKE je upravené v súlade s platnými predpismi SR pre neziskové organizácie a plánom činnosti a rozpočtu na kalendárny rok, schválenými orgánmi ZBKE.

 1. Majetok hospodárenia tvoria členské príspevky, príspevky a dary fyzických i právnických osôb, príspevky z fondov a nadácií, príp. iných subjektov, výnosy z majetku či vlastnej obchodnej a agentúrnej činnosti ZBKE.
 2. hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Čl. VII. 

Zánik ZBKE

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia na ustanovujúcom Zhromaždení členov združenia.
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

Čl. IX. 

Prechodné ustanovenia

 1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia. Sú povinní:
 1. zvolať Valné zhromaždenie členov združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.
 2. Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi prvej predsedníckej rady. Ich funkčné obdobie končí zvolením nového Predsedníctva na prvom Valnom zhromaždení členov ZBKE.